PLC to MQTT(Internet of things)

HOT

Profinet I/O

Liên Hệ

Digital input: 16

Digital output: 14

Analog Input: 4

Digital input: PNP và NPN

Digital output: dạng ngõ ra relay hoặc dạng ngõ ra transistor

Analog: độ chính xác 12bit, 0.1%, 0-20mA/0-10V

PN gateway : modbus rtu 485 sang profinet, profinet sang modbus rtu 485

Mua hàng