PLC_ HMI_Inverter AB

Micro850 2080-LC50-24QWB

Liên Hệ

Digital Input type: 24Vdc / 24Vac
Digital Output type: Relay
Số I/O: 
                                                         DI 14
                                                         DO 10
High speed counter support:                 4
Số khe cắm mở rộng module tối đa:    3

Buy